Privacyverklaring

 

Gashouders hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de AVG. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

 

Privacyverklaring van de Gashouders B.V.

 

Gashoudersverwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Gashouders en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

 

Gashouders gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gashouders vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar platformgebruikers en overige relaties –‘de betrokkenen’-met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

 

Verantwoordelijke

 

Gashouders B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.Voor vragen zijn wij bereikbaar via info@gashouders.nl

 

Voor welke doeleinden verwerkt Gashouders jouw persoonsgegevens?

 

Gashouders wil een wereld creëren waarin het ertoe doet waar je energie vandaan komt. Een wereld waarin iedereen zelf duurzame energie kan produceren, maar je er ook voor kan kiezen dat iemand anders dat voor je doet. Gashouders realiseert dit doel door diensten aan te bieden op het terrein van lokale duurzame energieën aanbieders en vragers van energie met elkaar te verbinden, letterlijk en figuurlijk.

 

Gashouders verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 

•het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;

•het voeren van klantadministratie;•het aanbieden van diensten, promotie en marketingdoeleinden;

•het realiseren van een goede koppeling tussen aanbieder en opdrachtgeven van energie;

•het bevragen van aanbieders en opdrachtgevers, en het doen van onderzoek;

•het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).

•het aangaan van een samenwerking met derde partijen;

•onze bedrijfsvoering; -het voldoen aan een wettelijke verplichting;

•archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

 

Gashouders verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website van Gashouders. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Gashouders en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Gashouders jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

 

Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Gashouders?

Gashouders verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

•NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

•bankrekeningnummer (IBAN);

•telefoonnummer;

•leeftijd of geboortedatum;

•geslacht;

•e-mailadres;

•zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld;

•interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).

 

Gashouders kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat betreft gegevens, zoals je energieverbruik, die voor deelname of uitvoering van de activiteiten Gashouders noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

 

Gashouders verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

 

Hoe zorgt Gashouders voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Gashouders gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Gashouders passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Gashouders deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

 

In opdracht van Gashouders kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Gashouders maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

 

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Gashouders passende beveiligingstechnologie toe. Gashouders neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 

Gegevensdeling met derden

 

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Gashouders kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

 

Gashouders verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Datalekken

 

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

 

Bewaartermijnen

Gashouders bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 

•recht van informatie;

•recht op inzage;

•recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;

•recht op dataportabiliteit;

•recht op vergetelheid;

•recht op beperking van de verwerking.

 

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Gashouders. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.

 

Stuur je verzoek naar:

Gashouders B.V.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG): privacy@gashouders.nl

 

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

 

Gebruik van cookies

 

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

 

Privacybeleid van derden

 

Op de website van Gashouders kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Gashouders behorende websites. Gashouders kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruikvan persoonsgegevens.

 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd e-mail adres gebruiken

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20februari 2019.

 

Gashouders behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.